انقلاب اسلامی و عرفان با رویکردی به آرای امام خمینی

انقلاب اسلامی و عرفان با رویکردی به آرای امام خمینی(ره)

ادامه خواندن انقلاب اسلامی و عرفان با رویکردی به آرای امام خمینی

نمی‌خواهیم مقلد باشیم

نمی‌خواهیم مقلد باشیم
تدوین مبانی علمی، فلسفی و معرفتی علوم انسانی می‌تواند رویكرد مشتركی را ایجاد كند و بنیاد و ریشه‌ای را به لحاظ فكری و اندیشه‌ای شكل بدهد كه براساس آن، تحول در علوم انسانی بتواند شكل بگیرد. یعنی ما بر مبنای بنیاد و ریشه‌های فلسفی خودمان بتوانیم وارد این موضوع بشویم.

ادامه خواندن نمی‌خواهیم مقلد باشیم

آرمان نظام جمهوری اسلامی تحقق تمدن اسلامی