بایگانی دسته: مقالات

لیبرالیسم فرهنگی و دولت اعتدال

لیبرالیسم فرهنگی با پوشش کلید واژه «اعتدال»

امیرحسین دیالمه؛پژوهشگر علوم اسلامی

نظریه جامعه باز و دشمنان آن در حال بازسازی خود در دولت اعتدال است.

راهبردهای سروش در حال احیاءاست.ادامه خواندن لیبرالیسم فرهنگی و دولت اعتدال

نمی‌خواهیم مقلد باشیم

نمی‌خواهیم مقلد باشیم
تدوین مبانی علمی، فلسفی و معرفتی علوم انسانی می‌تواند رویكرد مشتركی را ایجاد كند و بنیاد و ریشه‌ای را به لحاظ فكری و اندیشه‌ای شكل بدهد كه براساس آن، تحول در علوم انسانی بتواند شكل بگیرد. یعنی ما بر مبنای بنیاد و ریشه‌های فلسفی خودمان بتوانیم وارد این موضوع بشویم.

ادامه خواندن نمی‌خواهیم مقلد باشیم