بایگانی دسته: علوم سیاسی

لیبرالیسم فرهنگی و دولت اعتدال

لیبرالیسم فرهنگی با پوشش کلید واژه «اعتدال»

امیرحسین دیالمه؛پژوهشگر علوم اسلامی

نظریه جامعه باز و دشمنان آن در حال بازسازی خود در دولت اعتدال است.

راهبردهای سروش در حال احیاءاست.ادامه خواندن لیبرالیسم فرهنگی و دولت اعتدال